THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 766 | 53 TRƯỢT | TRÚNG SL: 53X2
26-01-2021 079 | 27 TRÚNG 3C: 079 | TRƯỢT
25-01-2021 158 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83X2
24-01-2021 884 | 27 TRƯỢT | TRÚNG SL: 27X2
23-01-2021 860 | 11 TRÚNG 3C: 860 | TRÚNG SL: 11X2
22-01-2021 265 | 76 TRƯỢT | TRƯỢT
21-01-2021 330 | 25 TRƯỢT | TRÚNG SL: 25
20-01-2021 535 | 60 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2021 678 | 58 TRƯỢT | TRƯỢT
18-01-2021 549 | 38 TRÚNG 3C: 549 | TRÚNG SL: 38X2
17-01-2021 094 | 53 TRƯỢT | TRƯỢT
16-01-2021 056 | 09 TRƯỢT | TRƯỢT
15-01-2021 286 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2021 338 | 94 TRÚNG 3C: 338 | TRƯỢT
13-01-2021 769 | 61 TRÚNG 3C: 769 | TRƯỢT
12-01-2021 592 | 78 TRÚNG 3C: 592 | TRƯỢT