THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 56 | 56 84 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRÚNG LÔ: 56
26-01-2021 69 | 80 61 TRƯỢT | TRƯỢT
25-01-2021 57 | 39 66 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG ST: 39 66
24-01-2021 83 | 82 74 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG LÔ: 74
23-01-2021 60 | 48 21 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG LÔ: 48
22-01-2021 74 | 58 26 TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG LÔ: 26
21-01-2021 31 | 95 36 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG LÔ: 95
20-01-2021 45 | 99 40 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG ST: 99 40
19-01-2021 87 | 46 21 TRƯỢT | TRÚNG ST: 46 21
18-01-2021 59 | 78 02 TRÚNG LÔ: 59 | TRÚNG ST: 78 02
17-01-2021 95 | 95 27 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG LÔ: 95
16-01-2021 45 | 37 49 TRƯỢT | TRÚNG ST: 37 49
15-01-2021 85 | 58 26 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG ST: 58 26
14-01-2021 48 | 50 64 TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 50
13-01-2021 68 | 59 57 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 59
12-01-2021 82 | 11 53 TRÚNG LÔ: 82X2 | TRÚNG ST: 11 53X2